دانشگاه محل فعالیت، شناسنامه کیفیت علمی یک محقق نیست