مجمع عمومی شرکت مخابرات بدون حضور نمایندگان دولت و سهام عدالت برگزار شد