غلامعلی خوشرو در نامه ای به شورای امنیت از عربستان ...