كسب مدال طلا توسط عاشورزاده در مسابقات جهانی تكواندو