نشست خبری اولین جشنواره فرهنگی- ورزشی دانشجویان غیر ایرانی برگزار شد