خبر خوش سازمان وظیفه عمومی : فوتبالیست های سرباز می توانند در تیم های نظامی بازی کنند