اعتراض سهامداران به برکناری مدیرعامل/ نرخ مکالمات افزایش یابد