نماینده اصلی توانبخشی، سلامت و رفاه اجتماعی در نمایشگاه بین المللی هستیم