تخفیف سود بازرگانی در بنادر امام، خرمشهر و آبادان ثابت ماند