آتشی که آل سعود در منطقه روشن کرده است، دامن گیر خودش می شود