لازمه اقبال مردم به مصرف کالای داخلی ارتقای کیفیت است