هفت ملی پوش زن قایقران رشته رویینگ در سد کینه ورس زنجان تمرین می کنند