ایندپندنت: ترس شیوخ خلیج فارس از برقراری روابط حسنه میان ایران و آمریکا بی جا نیست؛ اوباما معتقد به د