تخصیص بودجه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیونی برای پیشگیری از اعتیاد