علت فوت دانشجوی دانشگاه تهران در حال بررسی است/نهادهای مرتبط باید اظهار نظر کنند