کاپیتان مقتدرانه آغاز کرد/ نماینده بلندقامت غنا 12تایی شد