اختلافات داخلی شاهزادگان سعودی را درمانده کرده است