نمایشگاه سوغات، هدایا و صنایع دستی در سرپل ذهاب گشایش یافت