امیدوارم بتوانیم در یمن پیاده شویم/ 4 هدف از حضور در کاروان کشتی نجات