ورود زودهنگام به انتخابات آفت است/هشدار به آرایش انتخاباتی دولت