صدور مجوز برای مالکین خودروهای محدوده ترافیک/ دوربین ها آماده ثبت تخلفات در سطح شهر