بدعت گذاری و تفرقه اندازی بین مذاهب خطرناکترین آسیب هیات های مذهبی است