قهرمانان تنیس دوبل مسابقات پنجگانه کشور در همدان شناخته شدند