کشف محموله های داروی قاچاق به ارزش 800 میلیون ریال در استان سمنان