چهار هزارو 876 نفر به استخدام سازمان آموزش فنی و حرفه ای درمی آیند