استخدام تعدادی کارشناس ارشد مخابرات در شرکتی معتبر