مدیرعامل خبرگزاری مهر درگذشت سردبیر اسبق تهران تایمز را تسلیت گفت