چمران: مدیریت واحد شهری در سایه همدلی و همزبانی محقق می‌شود