جمعی از پزشکان به جنایات عربستان در یمن تجمع اعتراضی برگزار کردند