بار سنگین زندگی این خانواده را کودکی هشت ساله به دوش می‌کشد!