معاون وزیر کشور : دولت برای برگزاری انتخابات پیش رو آمادگی کامل دارد