بیانیه پایانی تجمع جامعه پزشکی مقابل دفتر سازمان ملل در تهران