نخستین شناور جمع آوری آلودگی نفتی در بندرعباس ساخته شد