حذف این سازمان دردولت پیشین حفره عمیقی درمنابع مالی کشور بوجود آورد