آیا ضرورتی برای حضور مردم در مدارس علمیه وجود دارد؟