مک کین ادعای پیوستن به تیم مشاوران دولت کی‌یف را رد کرد