فناوری‌ اطلاعات باید متناسب با بسترهای فرهنگی ارائه شود