ظهور و افول پونتیاک؛ خودرویی که بی‌سرو صدا آمد و رفت