سازمان ملل از طرح اروپا در باره مهاجران استقبال کرد