عدم استجابت دعا به خاطر ارتکاب معاصی و دوری از خدا است/ گمراهی از تکبر آغاز می‌شود