فرماندارسرپل ذهاب: سوم خرداد روز نمایش استقامت و پایداری ملت ایران اسلامی است