730 کیلومتر از راه های اصلی و روستایی جیرفت خط کشی شد