یک مسوول دربنیاد مستضعفان: 14هزار پلاک بنیاد علوی سند دار می شود