ترافیک نیمه سنگین در ابتدای کمربندی جاده چالوس و آزادراه کرج قزوین