پاکستان گام مثبتی برای مذاکرات صلح برنداشته/کنترل ولایتهای شمالی