تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کشور نیازمند 110 هزار میلیارد تومان اعتبار است