نجفی: طبق بیانیه سوئیس، دسترسی‌ها و اطلاعات آژانس بیشتر می‌شود