پادشاه بحرین برای حضور در جشنواره اسب لندن در کمپ ...