معاونت فرهنگی دانشگاه تهران، از طیفی خاص حمایت می کند