ماجدی: هم‌قسم شدیم تا باخت داربی رفت را جبران کنیم